galeri

Gjimnazi ka ambjente te bukura dhe funksionale ne te cilat nxenesit zhvillojne procesin mesimor dhe ativitete ndryshme ne funksion te permiresimit te jetes se tyre.

Ka nje veprimtari te gjere edukative, kulturore dhe artistike, te cilat zhvillohen ne ambjentet brenda shkolles dhe jashte saj. Ato permiresojne jeten e nxenesve dhe rrisin me shume pjesemarrjen e tyre ne aktivitetet qe zhvillohen ne fusha te caktuar.


ambjentet

Ambjentet e shkolles jane ambjente te pershtatshme per zhvillimin e procesit mesimor te nxenesve. Ne shkolle ndodhen klasat ne te cilat zhvillohet regullisht procesi mesimor, 2 laborator informatike, laborator kimie, biblioteka, sekretaria, ambjentet e mesuesve, ambjentet e drejtuesve, muzeu i shkolles, palestra dhe ambjente te tjera ne funksion te nxenesve te kesaj shkolle.

me shume

aktivitete

Pjesa me e madhe e aktiviteteve te zhvilluar jane ato shkencore, kulturore dhe sportive, te cilat zhvillohen ne ambjente brenda shkolles dhe jashte saj dhe jane ne varesi te lendeve qe zhvillojne nxenesit e keasj shkolle.me shume
me shume

aktivitet per nene terezen


Ky aktivitet u organizua ne ambjentet e shkolles sone.
Aty u ekspozuan shume fotografi te cilat paraqesin nje tabllo te qarte te jetes se Nene Terezes. Nxenes te shkolles paraqiten gjithashtu dhe skica te ndryshme te imazhit te figures se saj.

muzeu i shkolles


U krijua muzeu i shkolles me rastin e 45-vjetorit te krijimit te shkolles si gjimnaz (2007).
Ne te jane paraqitur mjafte bukur aktivitetet edukative, artistike, shkencore dhe sportive te kesaj shkolle qe nga viti i krijimit te saj.Financimi i ketij muzeu u be i mundur nga kontributet e prinderve.
gjimnaziismailqemali 2011. All rights reserved. webdesign